มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Office)

xxxxx

xxx

งานวิชาการ

พระปิฎกโกศล,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมตตาเป็นประธาน โครงการสามีจิกรรมไหว้ครูและสานสัมพันธ์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 พระปิฎกโกศล,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมตตาเป็นประธาน กล่าวเปิดโค...

น้ำพุร้อน (Onsen) : นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและ บำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

น้ำพุร้อน (Onsen) : นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและ บำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

หนังสือ “พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่”

หนังสือ “พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่”